Belgium

prostituées tournai 292 Girls

 • english
 • french
 • dutch
 • spanish
 • german
ADVERTISE HERE Anna Berry BoKarma Jardins secret
Please wait ....

Terms & Conditions

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Be-escorts.com, alsmede alle onderliggende webpagina’s (hierna te noemen: Be-Escorts), een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Diensten van RedLightOnline. 

Artikel 1. Definities

Account: de door de Bezoeker beheerde omgeving, waartoe de Bezoeker toegang heeft na het invoeren van de Inloggegevens, ten behoeve van aanvullende mogelijkheden op de Website;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Be-Escorts;

Bedrijfsprofiel: een Profiel van een Bedrijf;

Bezoeker: de natuurlijke persoon,  die gebruik maakt van de Dienst van Be-escorts via de Website;

Content: alle informatie die door de Sexwerker en/of het Bedrijf via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (webcam) beelden, foto’s en teksten;

Databank: de door Be-Escorts aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content alsmede informatie met betrekking tot bezoekers van de Website;

Dienst: de dienst die Be-Escorts via de Website aan Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 3;

Gebruiker: de gebruiker van de Dienst, dit kan zijn een Bezoeker, Sexwerker, Bedrijf of allen tezamen;

Inloggegevens: de door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam en wachtwoord;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Persoonlijk Profiel: een Profiel van een Sexwerker;

Privacy Statement: het privacy statement van Be-Escorts.

Profiel: de door een Sexwerker en/of Bedrijf op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn/haar naam, geslacht, geboortedatum, locatie, foto en/of andere beelden, toegankelijk voor een Sexwerker en/of Bedrijf na het invoeren van de Inloggegevens;

Be-Escorts: de dienst van de  vennootschap FDA Mediaproduction B.V.; e-mail: [email protected]  ;

Sexwerker: de natuurlijk persoon die een Persoonlijk Profiel aanmaakt op de Website met het doel zijn/haar contactgegevens beschikbaar te stellen aan Bezoekers;

Website: de website van Be-Escorts, be-escorts.com, alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Be-Escorts, alle rechtsverhoudingen tussen Gebruikers en BE-Escorts alsmede op ieder gebruik van de Dienst van Be-Escorts door Gebruikers.

2.2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Gebruiker en Be-Escorts zijn overeengekomen.

2.3. Be-Escorts is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Website, het Profiel en/of de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om het Profiel en/of Account en de Dienst niet meer te gebruiken en het Profiel en/of Account te verwijderen.

2.4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Be-Escorts zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3. De Dienst

3.1. Het gebruik maken van de Dienst alsmede het aanmaken van een Account en/of Profiel staat open voor iedere natuurlijke persoon die de minimale leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt. Indien Gebruiker de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet heeft bereikt, en/of bezwaar maakt tegen de inhoud van de Website en/of zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de Website en/of het gebruik van de Dienst is verboden, dient hij/zij het bezoek aan de Website en/of het gebruik van de Dienst onverwijld af te breken, alsmede een eventueel Account en/of Profiel te verwijderen.

3.2. Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Be-Escorts de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

3.3. De Dienst biedt aan Sexwerkers en Bedrijven een platform om een Profiel aan te maken dat door Bezoekers kan worden bekeken. Het doel van de Dienst is dat Bezoekers met Sexwerkers en/of Bedrijven in contact kunnen komen. Be-Escorts heeft een uitsluitend passieve rol met betrekking tot de verbinding tussen enerzijds de Sexwerker en het Bedrijf en anderzijds de Bezoeker. Be-Escorts heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. Be-Escorts is géén bemiddelingsinstantie. Be-Escorts voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van de Sexwerkers en/of Bedrijven. Be-Escorts accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en eigenschappen van de Sexwerkers en/of Bedrijven en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties of geselecteerde Sexwerkers.

3.4. De toegang tot de in de Databank opgeslagen Profielen via de Website is gratis. Tegen betaling kunnen Bezoekers toegang krijgen tot aanvullende Content en de contactgegevens van een Sexwerker en/of Bedrijf. Een Account biedt de Bezoeker aanvullende mogelijkheden, waaronder maar niet beperkt tot het markeren als favoriet en toegang tot bonus Content.

3.5. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de betreffende Sexwerkers en/of Bedrijven en benadert deze op eigen rekening en risico. Be-Escorts heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Sexwerker en/of Bedrijf en de Bezoeker wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

3.6. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van de Website en/of Dienst zijn of worden verricht.

3.7. Be-Escorts heeft geen invloed op of bemoeienis met de prijzen van een Sexwerker zoals vermeld op een Profiel. Be-Escorts staat niet in voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de vermeldde prijzen en is niet aansprakelijk op enige wijze voor schade die voortvloeit of kan voortvloeien uit de onjuistheid van de vermeldde prijzen voor de Sexwerker.

3.8. De Sexwerker en/of het Bedrijf is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van de Website en/of Dienst zijn of worden verricht.

Artikel 4. Website en beschikbaarheid van de Dienst

4.1. Be-Escorts is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Website, de Dienst of het Account en/of Profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen.

4.2. Be-Escorts is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

4.3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Be-Escorts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecomprovider in rekening worden gebracht.

4.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

 1. gebruik te maken van andere dan de door Be-Escorts goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 2. gegevens van Sexwerkers en/of Bedrijven te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Be-Escorts;
 3. de via de Dienst toegankelijke en/of verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 4. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Indien Be-Escorts constateert dat een Gebruiker zich schuldig maakt aan computervredebreuk, zoals bedoeld in artikel 138ab Wetboek van Strafrecht, danwel enig ander strafbaar feit, zal Be-Escorts hier onverwijld aangifte van doen.

Artikel 5. Account/Profiel

5.1. Om gebruik te maken van de Dienst van Be-Escorts dient de Sexwerker en/of het Bedrijf een Profiel aan te maken op de Website. Een Bezoeker kan een Account aanmaken. Een Account of Profiel kan worden aangemaakt door het betreffende registratieproces op de Website volledig te doorlopen.

5.2. Bij het doorlopen van het registratieproces dient Gebruiker actuele, volledige en correcte gegevens te verschaffen. Een Profiel dient tevens te zijn voorzien  foto’s.

5.3. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Gebruiker niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens onverwijld aan te passen dat deze weer actueel volledig en/of correct zijn.

5.4. Accounts en Profielen zijn enkel voor persoonlijk gebruik door Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan om een Account of Profiel aan te maken voor anderen, een Account of Profiel over te dragen en/of anderen toegang te verschaffen tot zijn/haar Account of Profiel. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) Profiel aan te maken per Sexwerker of Bedrijf.

5.5. Een Bedrijfsprofiel biedt een Bedrijf de mogelijkheid om een koppeling te maken met meerdere Persoonlijke Profielen. Tevens kunnen Persoonlijke Profielen via een Bedrijfsprofiel worden aangemaakt. Deze is dan standaard gekoppeld aan het Bedrijfsprofiel. Onrechtmatig gebruik van de Dienst door middel van één (1) of meerdere Persoonlijke Profielen vallend onder een Bedrijfsprofiel kan leiden tot verwijdering van het Bedrijfsprofiel en alle daaraan gekoppelde Persoonlijke Profielen.

5.6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens voor het Account of Profiel. Be-Escorts slaat wachtwoorden beveiligd op en heeft daarom geen kennis van de wachtwoorden. In het geval van verlies van het wachtwoord door de Gebruiker dient deze een nieuw wachtwoord aan te maken. Opvragen van een wachtwoord is niet mogelijk.

5.7. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn van onbevoegden, dan wel in het geval van kennis en/of een vermoeden van misbruik van het Account of Profiel, dient Gebruiker Be-Escorts daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn Inloggegevens te wijzigen. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat de Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via het Account/Profiel van Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Be-Escorts voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verbandhoudend met het gebruik van de Dienst door derden via het Account of Profiel van de Gebruiker.

5.8. Accounts of Profielen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in dit artikel onder 5.2 t kunnen door Be-Escorts worden geblokkeerd of verwijderd.

Artikel 6. Content

6.1. De Sexwerker erkent en stemt ermee in dat het Profiel en/of andere Content die hij/zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Bezoekers voor persoonlijk gebruik. De Sexwerker erkent dat Be-Escorts geen invloed heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.

6.2. Het is niet toegestaan Content te plaatsen:

 1. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend, beledigend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van Be-Escorts;
 2. die oproept tot racisme, onverdraagzaamheid, haat, bedreiging of geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd, ter beoordeling van Be-Escorts;
 3. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd dan wel waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 4. waarop anderen dan Sexwerkers staan afgebeeld, dan wel in het geval van een Bedrijfsprofiel, waarop andere dan bij het Bedrijf werkzame Sexwerkers staan afgebeeld;
 5. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Be-Escorts te omzeilen;
 6. die bestaat uit bestanden anders dan fotomateriaal en/of videomateriaal;
 7. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Sexwerker en/of het Bedrijf bij Be-Escorts betrokken is;
 8. die voorzien is van reclamemateriaal, waaronder maar niet beperkt tot het vermelden van naam, webadres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 9. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn of uit kan voortvloeien en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
 10. inbreuk maakt op de rechten van Be-Escorts en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van Be-Escorts kan schaden.

6.3. Be-Escorts behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande melding, Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Be-Escorts noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Be-Escorts.

6.4. Be-Escorts heeft het recht om de geplaatste Profielen en/of Content te gebruiken voor promotionele doeleinden, wanneer de Gebruiker daar zijn/haar toestemming voor heeft verleend. De promotionele doeleinden zullen zien op de Website en/of andere producten van Be-Escorts. Promotionele acties kunnen worden ingezet zowel via internet, bijvoorbeeld maar niet limitatief via websites en e-mail media als wel via offline media zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot drukwerk, televisie en telefoon.

6.5. Indien de Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op rechten van de Gebruiker dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, dan meldt de Gebruiker dit onverwijld aan Be-Escorts via de klachtprocedure van artikel 10.

Artikel 7 Betaling

7.1. De prijzen voor het gebruik maken van de Dienst staan vermeld op de website. De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.2. Be-Escorts is gerechtigd op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien Bezoeker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, dient Bezoeker het gebruik van de Dienst stoppen en het Account te verwijderen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

7.3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. In geval van niet-tijdige betaling is Be-Escorts gerechtigd de toegang tot de Dienst en/of het Account op te schorten of te beperken tot het moment waarop aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

7.4. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op. Deze klachten kunnen aan Be-Escorts kenbaar gemaakt worden via de klachtprocedure zoals beschreven in artikel 10.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Account/Profiel te verwijderen. Bij verwijdering van een Account/Profiel door Gebruiker maakt Be-Escorts het Account/Profiel direct ontoegankelijk en verwijdert de gegevens en/of Content uit de Databank. Bij verwijdering van een Profiel is het mogelijk dat het Profiel en/of de Content voor een beperkte tijd na de verwijdering nog openbaar is via de Website en/of websites van derden. Be-Escorts is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of veroorzaakt wordt door deze openbaarmaking van het Profiel en/of Content.

 

8.2. Indien het gebruik van het betaalde onderdeel van de Dienst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heeft de Gebruiker geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Be-escorts.

8.3. Be-escorts wijst Gebruiker er op dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Be-escorts namelijk direct met instemming van Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

Artikel 9. Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

9.1.Bij het aanmaken van een Account of Profiel, gedurende het verlenen van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens aan Be-escorts verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Be-escorts en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. 

Artikel 10. Klachtenafhandelingen

10.1. Alle klachten, met name, maar niet beperkt tot klachten omtrent de Dienst en/of enig handelen door of namens Be-Escorts dienen via e-mail [email protected], binnen 1 werkdagen na het ontstaan van de klacht aan Be-escorts te worden medegedeeld. Indien het moment van het ontstaan van de klacht niet kan worden vastgesteld geldt een termijn van 3 werkdagen na het kenbaar worden aan Gebruiker van de klacht.

10.2. Be-Escorts zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht per e-mail reageren.

10.3. Indien de klacht inhoudt dat bepaalde Content of activiteiten die via de Dienst worden verricht onrechtmatig zijn en/of inbreuk maken op enige rechten van de Gebruiker en/of derden, zal Be-Escorts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, onmiskenbaar onrechtmatige Content verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteiten stopzetten.

10.4. Be-Escorts behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de klacht of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Be-Escorts bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

10.5. Be-Escorts zal op geen enkele wijze zijn bij een geschil tussen degene die de klacht doet en enige derde.

10.6. Degene die de klacht doet, vrijwaart Be-Escorts tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Content of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Be-Escorts lijdt, nog zal kunnen lijden of die Be-Escorts dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

11.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank, alsmede de via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal berusten bij Be-Escorts en/of haar licentiegevers.

11.2. De Sexwerker en/of het Bedrijf behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door hem/haar geplaatste Content. De Sexwerker en/of het Bedrijf erkent en stemt ermee in dat hij/zij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Be-escorts een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Databank voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

11.3. De Sexwerker en/of het Bedrijf staat er jegens Be-Escorts voor in dat hij/zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content en dat hij/zij volledig gerechtigd is om de Intellectuele Eigendomsrechten in licentie te geven aan Be-Escorts.

Artikel 12. Garanties en vrijwaringen

12.1 De Gebruiker is jegens Be-Escorts aansprakelijk voor, en vrijwaart Be-Escorts volledig tegen, alle schade en kosten die Be-Escorts lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content , (ii) van een onrechtmatige daad van Gebruiker en/of enige inbreuk die Gebruiker maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van andere Gebruikers of derden.

12.2.Alle door Be-Escorts gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van be-Escorts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot de vergoeding van door de andere partij geleden directe schade tot maximaal het bedrag van € 1.00,- (excl. BTW).

13.2. Iedere aansprakelijkheid van Be-Escorts voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruikers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Be-Escorts wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten.

13.3. Be-Escorts is in ieder geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere omstandigheden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website en/of Diensten van Be-Escorts.

13.4. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Be-Escorts zelf en/of haar leidinggevenden.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Be-Escorts meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Be-Escorts vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14. Varia

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

14.2. Alle geschillen die tussen Gebruiker en Be-Escorts ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Rotterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

14.3. Be-Escorts mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij/zij het gebruik van de Dienst staken en het Account of Profiel beëindigen. 

× Hello Message